Home | Bestuur | Algemeen | Competitie | Beker | Ranking | Jeugd | Links
Formulieren - Reglementen

 

PRIVACY VERKLARING HOEKSE WAARDS DARTS ORGAAN

Hoekse Waards Darts Orgaan (hierna te noemen HWDO) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.Contactgegevens
HWDO
P/a Frans Halsstraat 28
3262 HG Oud-Beijerland
I www.hwdo.nl
E info@hwdo.nl

2. Functionaris Gegevensbescherming
De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van HWDO, te bereiken via secretaris@hwdo.nl .

3.Persoonsgegevens die wij verwerken
HWDO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid en/of vrijwilliger bent en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoord(en) en de HWDO zorgt voor beveiliging waarvoor slechts een beperkt aantal mensen bij HWDO geautoriseerd is met het oog op wedstrijden en ledenadministratie.

4.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
HWDO verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: n.v.t.

5.Doel en grondslag verwering persoonsgegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerken wij persoonsgegevens?
HWDO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het lidmaatschap te effectueren
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
- Verwerken van wedstrijden, uitslagen, standen en verslagen daarvan.
- U te informeren over activiteiten van de HWDO en over wijzigingen van het lidmaatschap
- U te informeren over darts-gerelateerde activiteiten binnen de Hoekse Waard, al dan niet georganiseerd door, of met medewerking van HWDO.
- HWDO verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat .

Wat betreft fotos geldt het volgende: als iemand aangeeft niet op een foto te willen staan, dan wordt dat gerespecteerd en wordt hij niet gefotografeerd en zal deze niet op onze website worden getoond .

6.Geautomatiseerde besluitvorming
HWDO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker/bestuurder HWDO tussen zit.

7.Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
HWDO bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op statistieken, uitslagen, competitiestanden, geschiedschrijving van de club en evt. jubilea. Als een lid dat niet wil kan hij dat aangeven en wordt die wens gerespecteerd.

8.Delen van persoonsgegevens met derden
HWDO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of rechterlijke uitspraak. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

9.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HWDO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan clubwebsite wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HWDO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@hwdo.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

HWDO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HWDO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@hwdo.nl.

Datalekken kunt u melden bij onze functionaris gegevensbescherming via secretaris@hwdo.nl.
Hij zorgt voor een toereikende (re)actie.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van HWDO, laatst gewijzigd @ 1 mei 2018.